Protectia datelor

NOTĂ DE INFORMARE

Operatorul de date cu caracter personal

Societatea Complex Mara SA, cu sediul în Baia Mare Bdul Unirii nr.11, înregistrată la ORC MM cu nr. J24/614/1995, având CIF: RO7769797, domeniu principal de activitate CAEN :5510 - Hoteluri si alte facilitati de cazare similare,tel:0262.226.660;fax:0262.226.656;email: office@hotelmara.ro, operator de date cu caracter personal, denumită în continuare Complex Mara SA

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind  libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) denumit în continuare “GDPR”

Pentru a fi în măsură să vă furnizăm serviciile noastre, respectiv să vă transmitem în continuare oferte privind serviciile turistice: de cazare, alimentaţie publică, călătorie, servicii de întreţinere corporală şi relaxare prin centrul SPA, şi să prestăm către Dvs., aceste servicii precum și alte forme de servicii de agrement, care ar în interesului dvs., dar şi știri, campanii, invitații la diverse evenimente, este necesar să obținem consimțământul dumneavoastră expres.

Politica GDPR explică practicile societăţii Complex Mara SA (în continuare denumită “Complex Mara SA”), referitoare la aplicarea prevederilor GDPR, precum și drepturile de care beneficiați cu privire la modul în care informațiile dumneavoastră sunt prelucrate de către societatea noastra.

În vederea îndeplinirii celor de mai sus, Complex Mara SA colectează, procesează și prelucrează date și informații, inclusiv de natura datelor cu caracter personal ale clienţilor sau potențialilor clienţi precum și pentru alte grupuri de persoane cum ar fi invitații care interacționează cu noi prin diferite canale de comunicare, contacte de afaceri prin intermediul: site-ului www.hotelmara.ro, adresele de e-mail: office@hotelmara.ro; agenţie@hotelmara.ro; contabilitate@hotelmara.ro; fax: 0262.226.656; şi prin personalul nostru precum și a celor ale căror date cu caracter personal ne-au fost furnizate de o terță parte, sau la care am avut acces dintr-o altă sursă, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

În derularea activităţii noastre, pentru a vă oferi serviciile noastre de rezervare online, utilizam serviciile Booking.com B.V., P.O. Box 1639; 1000 BP Amsterdam, The Netherlands; Phone: +40 (0) 37 37 88 020; VAT number: NL805734958B01; Registered in the Netherlands No.:31047344; web site: www.booking.com (denumit în continuare Booking.com). Rezervările sunt procesate prin Booking.com, iar informațiile pe care le introduceți pot include date personale precum numele dvs, datele dumneavoastră de contact, detaliile dumneavoastră de plată, numele oaspeților care călătoresc cu dumneavoastră și orice preferințe pe care le-ați specificat la efectuarea unei rezervări, sunt partajate cu compania Booking.com.  

 

Ne propunem să procesăm datele minime necesare pentru a oferi un serviciu bun. 

Definitii. În sensul Regulamentului (UE) nr.2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește libera circulație a acestor date:

-"date cu caracter personal"- orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

-"prelucrare"- orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;

-"operator"-persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile şi mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

-"destinatar"-persoana fizică/juridică,autoritatea publică,agenţia sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terţă. Cu toate acestea, autorităţile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autorităţile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecţie a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării.

 

Legalitatea prelucrării, scopul şi politica de prelucrare a datelor cu caracter personal

Potrivit dispozițiilor art.6 GDPR, prelucrarea se poate face dacă se aplică cel puțin una dintre următoarele condiții:

a) persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;

b) prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;

c) prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului;

d)prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;

e) prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă, cu excepţia cazului în care prevalează interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.

    Complex Mara SA, prelucreaza datele dvs.cu caracter personal (imagine şi voce) utilizând mijloace de supraveghere video în scopul protejării persoanelor şi a bunurilor aflate în proprietatea societăţii Complex Mara SA prin monitorizarea accesului persoanelor înspaţiile din incinta unităţii. 

     Categorii de date cu caracter personal (nume, prenume, semnatura, telefon, adresa, e-mail, alte date de contact şi comunicare) sau date cu caracter special (CNP, CI) , iar conform art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR  vă putem contacta sau putem transmite datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul realizării obiectului nostru de activitate,

Şi datele dumneavoastră personale vor fi utilizate în următoarele scopuri:

1. Rezervări: datele dvs.personale se utilizează pentru a finaliza și administra rezervarea făcută online sau direct.

2.Servicii clienti:datele dvs.personale se utilizează pentru a vă oferi serviciul necesar, cum ar fi:

a) Activităţi hoteliere privind prestarea serviciilor de cazare, 

b) activităţi de alimentaţie publică în cadrul restaurantului,

c) servicii de întreţinere corporală şi relaxare desfăşurate în centrul SPA;

d) servicii turistice (călătorii, agrement.. etc)

e) alte servicii conexe, 

În sensul celor de mai sus vom emite Oferte, contracte, facturi fiscale, alte documente necesare pentru a vă oferi cele mai avantajoase servicii sau pachete de servicii. În cazul anumitor produse sau servicii se pot efectua profilări automate în vederea evaluarii riscului conform reglementarilor legale în domeniu, astfel încât oferta va putea fi emisa în baza unor cerinţe , analize medicale suplimentare.

3. Activităti de marketing: datele dvs.personale se utilizează pentru activități de marketing, conform legii. În cazul în care utilizăm datele dumneavoastră personale în scopuri de marketing direct, și comunicări de marketing privind produse și servicii noi, bonusuri, premii sau alte oferte despre care credem că ar putea fi de interes pentru dumneavoastră, aveţi posibilitatea să renunţati prin mijloacele legale de comunicare. 

4. Alte comunicări: În unele situaţii vom lua legătura cu dvs. prin e-mail, poștă, telefon sau SMS, în funcție de datele de contact pe care le partajați cu noi. 

Motive pentru comunicări:

a) este posibil să trebuiască să răspundem la și să rezolvăm cererile făcute de dvs.;

b) pentru finalizarea rezervării online, este posibil să vă trimitem un e-mail cu informaţiile necesare finalizării;  

5.Analiză, îmbunătătire și cercetare: în vederea îmbunătățirii funcționalitaţii și a calităţii serviciilor noastre, pentru a efectua cercetări și analize, este posibil să implicăm o terță parte să facă acest lucru în numele nostru. Putem partaja sau dezvălui rezultatele unor astfel de cercetări, inclusiv unor terțe părți, în formă anonimă. 

6.Securitatea, detectarea și prevenirea fraudei: Utilizăm informații, care pot include date cu caracter personal, pentru a preveni frauda și alte activități ilegale precum si pentru a investiga și detecta frauda.  Putem utiliza datele personale pentru evaluarea riscurilor și pentru scopuri de securitate, inclusiv autentificarea utilizatorilor. În aceste scopuri, datele cu caracter personal pot fi comunicate unor terțe părți, cum ar fi autoritățile de aplicare a legii, conform legii aplicabile și consilierilor externi. De asemenea, pentru acest scop putem stoca înregistrările camerelor de securitate pentru o perioada de 30 de zile.

7. Motive juridice: În anumite cazuri, trebuie să utilizăm informațiile furnizate, care pot include date cu caracter personal, pentru a rezolva disputele juridice sau reclamațiile, pentru investigații și respectarea reglementărilor sau pentru a pune în aplicare un acord sau pentru a conforma solicitările legale din partea organelor de drept în măsura în care acest lucru este prevăzut de lege.

Dacă este necesar, în conformitate cu legislația aplicabilă, vom obține consimțământul dvs. înainte de a vă prelucra datele personale în scopuri de marketing direct.

Operatorul Complex Mara SA instituie măsurile de protectie a datelor cu caracter personal prelucrate în sistemul informational.

 

 Drepturile persoanei vizate:

Conform prevederilor Regulamentului 2016/679, persoanele vizate au următoarele drepturi:

a) dreptul la informare şi acces la datele personale prelucrate pe care le deținem(art.13-15). 

Prima furnizare de informații se va face fără a percepe vreo taxă. Dacă veți mai avea nevoie de copii ale informațiilor deja furnizate, este posibil să percepem o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative de furnizare a informațiilor. 

Solicitările vădit neîntemeiate, excesive sau repetate pot să nu primească un răspuns.

b) Dreptul la rectificare (art.16). Aveți dreptul să cereți ca datele dumneavoastră să fie rectificate dacă sunt inexacte sau învechite și/ sau să le completați dacă acestea sunt incomplete. 

c) Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) (art.17).

În unele cazuri, aveți dreptul de a obține ștergerea sau distrugerea datelor dvs. Acesta nu este un drept absolut, deoarece uneori s-ar putea să fim obligaţi să păstrăm datele dvs. din motive legale sau juridice. 

Datele dvs. personale nu pot fi șterse în măsura în care prelucrarea este necesară:

-pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și de informare;

-respectarea unei obligații legale care necesită prelucrare;

-din motive de interes public în domeniul sănătății publice;

-în scopuri de arhivare în interes public;

-stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale

-alte cazuri împuse de legislaţie

d) dreptul la restricţionarea prelucrării (art.18);

e)  dreptul la portabilitatea datelor (art.20);

f) dreptul la opoziţie (art.21). Vă puteți opune prelucrării datelor dumneavoastră atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe un interes legitim.

g) Dreptul de a retrage consimțământul .Vă puteți retrage consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră atunci când o astfel de procesare se bazează pe consimțământ. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

h) Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră în scopuri de marketing. Puteţi renunța la comunicarea noastră de marketing direct în orice moment, prin e-mail.

 

Păstrarea şi transmiterea datelor.

     Complex Mara SA poate păstra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile,în conformitate cu scopurile menţionate anterior.Păstrăm datele dumneavoastră numai pentru perioada necesară pentru atingerea scopului pentru care deținem datele, pentru a satisface nevoile dumneavoastră sau pentru a ne îndeplini obligațiile impuse de lege.

Pentru a stabili durata de păstrare a datelor dvs., folosim următoarele criterii:

-Când achiziționați serviciile prestate de noi,păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata relației contractuale și ulterior pe perioada stabilită de normele financiar-contabile, respectiv pentru o perioada de 10 ani ;

-Dacă participați la o ofertă promoțională, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata ofertei promoționale;

-Dacă ne contactați pentru informare,păstrăm datele dvs. personale pe durata necesară procesării întrebărilor dvs., dar nu mai mult de 10 ani de la ultima corespondență trimisă;

-Dacă v-ați oferit consimțământul pentru marketing, păstrăm datele dvs. personale până când solicitați să le ștergem sau după o perioadă de inactivitate (fără o interacțiune activă cu serviciile noastre). În acest sens, menționăm că datele stocate în bazele noastre de date pentru scopul comunicărilor de marketing direct sunt șterse din evidențele acestor baze de date la 10 ani de ultima interacțiune cu dumneavoastră;

Exonerare de răspundere

Site-ul şi activitatea Complex Mara SA poate conține legături către alte site-uri și/sau alte pagini web care nu sunt proprietatea Complex Mara SA, care, nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la conținutul acestor site-uri și nu va fi răspunzătoare pentru conținutul, publicitatea, bunurile, serviciile, software-ul, informațiile sau alte materiale disponibile pe sau prin intermediul acestor site-uri. Complex Mara SA nu va fi responsabilă de pierderea datelor cu caracter personal, de orice efecte negative asupra datelor personale ale vizitatorilor ale clienţilor şi nu i se vor putea solicita daune morale și/ sau patrimoniale cauzate de accesul la respectivele site-uri.

 

Contact:Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, sau dacă societatea Complex Mara SA v-a vătămat cu privire la datele dvs. personale sau la confidențialitatea dvs., vă rugăm să ne contactați pentru a putea remedia situația și a îmbunătăți serviciul nostru pentru toți  clienţii, colaboratorii prin cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată depusă la sediul societăţii din Baia Mare Bd.Unirii nr.11, on line prin e-mail:office@hotelmara.ro,fax:+40-262.226.656, sau prin posta la adresa sediului societatii mentionate mai sus . 

Vom încerca să răspundem fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, într-o lună. 

 

De asemenea, potrivit GDPR, persoana vizată are dreptul de a depune plângere (art.77) la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, la sediul acesteia din B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28 -30, sector1, București, cod poștal 0103336, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro  sau de a se adresa justiției (art.79).